หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
เจ้าพนักงานธุรการ

--------------------------------

พนักงานธุรการ

 --------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------------
พนักงานทำความสะอาด
 

 

--------------------------------

   

ข้อมูลทั่วไป  

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

รายงาน KPI 2561

รายละเอียด

ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่ รหัสตัวชี้วัด รายงาน status เกณฑ์ คู่มือ หมายเหตุ
 1  k101  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยง   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ90  
     ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่2    ไม่เกินร้อยละ10  
     ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยง   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ35    
     ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ60  
     ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ60     
     ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65     
     ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน   ร้อยละ100%     
 k102  ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม    ≤ ร้อยละ 7    
 k103  ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ
  ร้อยละ 85    คืนรายชื่อ
     ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตรวจครั้งแรก)    
     ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้น   ร้อยละ 90    
     ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน พบพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น รักษา   ร้อยละ 90    
     ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน   มากกว่าร้อยละ 56    
 4 k104   เด็กวัยเรียนได้รับการชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง
 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ70    
     เด็กวัยเรียน มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70    
     เด็กวัยเรียน มีภาวะผอม   น้อยกว่าร้อยละ 5    
     เด็กวัยเรียน มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน   น้อยกว่าร้อยละ10    
     ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 70    
   

 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

    ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 70    
 5  k105  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี   ไม่เกิน 35 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน    
     อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี   ไม่เกิน 1.4 ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน    
 6 k106   ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.5-22.9 กก./ตรม.)   มากกว่าร้อยละ 54      
 7  k108  ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก   อย่างน้อยร้อยละ 35   วิธีรายงาน
     ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์   อย่างน้อยร้อยละ 60   วิธีรายงาน
     ร้อยละเด็กอายุ 7 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   วิธีรายงาน
     ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากและ OHI   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   วิธีรายงาน
     เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85    
 8  k111  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน   ไม่เกินร้อยละ 2.40     
     อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันที่บ้าน   ≥ ร้อยละ 10    
 9 k112   ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)   ≥ 82.5%    
 10 k115   ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีที่ต้องเฝ้าระวังมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูง   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80    
     ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีที่ต้องเฝ้าระวังมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูง   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80    
11   k201  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับ การคัดกรอง CKD   ≥ร้อยละ 80    ตรวจสอบ
     ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ  eGFR<4ml/min/1.73m²/yr   ≥ร้อยละ 66    
 12 k202   โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดีตามเกณฑ์   ≥ 50%    
     ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ดีตามเกณฑ์   ≥ 40%     
 13  k204  ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา   ≥ ร้อยละ 75  
14   k206  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30    
 15 k405  ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของโรงพยาบาล (จากฐานข้อมูลมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย)   ไม่เกิน ร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด  ตรวจสอบ
     คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ( ตามคู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ.2559 )   ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75    opd card
             
             

 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ การส่ง 43 แฟ้มส่งเข้าระบบ DHDC ได้ตลอดครับและตรวจสอบ oppp2010 ด้วยครับ

   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

เข้าสู่ระบบสมาชิก  

   

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์  

14103686
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5913
8054
5913
13998309
42202
259872
14103686

Your IP: 35.153.166.111
Server Time: 2021-12-05 06:34:03
   

ทำเนียบผู้บริหาร  

   

รายงานประจำเดือน  

   

ITA  

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   

ระบบงาน Health  

   
© ALLROUNDER