โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเพียง

โรคติดเชื้อเดงกี (ไข้เดงกี, ไข้เลือดออกเดงกี, ไข้เลือดออกช็อกเดงกี) Dengue diseases (Dengue fever, Dengue hemorrhagic fever, Dengue shock syndrome)

รายละเอียด
หมวด: งานควบคุมโรคติดต่อ
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 20 มกราคม 2557 15:36
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 20 มกราคม 2557 15:36
เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง
ฮิต: 23386

บทความ-เอกสารน่ารู้


สรุปผลการสำรวจและควบคุมลูกน้ำทีม CAD รายเดือน ปี 2560


รายงานสอบสวนโรค (Investigation report)


 อัตราป่วยเป้าหมาย (Target line)-สถิติพยากรณ์พื้นที่เสี่ยง


แบบสำรวจลูกน้ำ (ส่งทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน)


แบบสอบสวนโรคติดเชื้อเดงกี(Dengue fever)


 แบบการประเมินผลการควบคุมโรคระดับตำบล ตามเกณฑ์อำเภอควบคมโรคเข้มแข็งฯ ในระบบ DHS