หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
เจ้าพนักงานธุรการ

--------------------------------

พนักงานธุรการ

 --------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------------
พนักงานทำความสะอาด
 

 

--------------------------------

   

ข้อมูลทั่วไป  

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเพียง

งานควบคุมโรคติดต่อ

รายละเอียด

กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง


กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง


กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีน


 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

 


กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ


กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์


 กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ


กลุ่มโรคอื่นๆ


 กลุ่มโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ


 

   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

ทำเนียบผู้บริหาร  

   

ITA  

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   

ระบบงาน Health  

   
© ALLROUNDER