Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานเบาหวาน/ความดัน
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รพ.สต.ในสังกัด

วาระ-รายงานประชุม

หนังสือราชการ

Disease Alerts

User Menu

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเพียง

รายงาน KPI 2561

ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่ รหัสตัวชี้วัด รายงาน status เกณฑ์ คู่มือ หมายเหตุ
 1  k101  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยง   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ90  
     ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่2    ไม่เกินร้อยละ10  
     ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยง   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ35    
     ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ60  
     ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ60     
     ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์   ≥ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65     
     ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน   ร้อยละ100%     
 k102  ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม    ≤ ร้อยละ 7    
 k103  ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ
  ร้อยละ 85    คืนรายชื่อ
     ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตรวจครั้งแรก)    
     ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้น   ร้อยละ 90    
     ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน พบพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น รักษา   ร้อยละ 90    
     ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน   มากกว่าร้อยละ 56    
 4 k104   เด็กวัยเรียนได้รับการชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง
 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ70    
     เด็กวัยเรียน มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70    
     เด็กวัยเรียน มีภาวะผอม   น้อยกว่าร้อยละ 5    
     เด็กวัยเรียน มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน   น้อยกว่าร้อยละ10    
     ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 70    
   

 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

    ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 70    
 5  k105  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี   ไม่เกิน 35 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน    
     อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี   ไม่เกิน 1.4 ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน    
 6 k106   ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.5-22.9 กก./ตรม.)   มากกว่าร้อยละ 54      
 7  k108  ร้อยละประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก   อย่างน้อยร้อยละ 35   วิธีรายงาน
     ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์   อย่างน้อยร้อยละ 60   วิธีรายงาน
     ร้อยละเด็กอายุ 7 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   วิธีรายงาน
     ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปากและ OHI   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   วิธีรายงาน
     เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85    
 8  k111  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน   ไม่เกินร้อยละ 2.40     
     อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันที่บ้าน   ≥ ร้อยละ 10    
 9 k112   ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)   ≥ 82.5%    
 10 k115   ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีที่ต้องเฝ้าระวังมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูง   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80    
     ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีที่ต้องเฝ้าระวังมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูง   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80    
11   k201  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับ การคัดกรอง CKD   ≥ร้อยละ 80    ตรวจสอบ
     ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ  eGFR<4ml/min/1.73m²/yr   ≥ร้อยละ 66    
 12 k202   โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดีตามเกณฑ์   ≥ 50%    
     ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ดีตามเกณฑ์   ≥ 40%     
 13  k204  ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา   ≥ ร้อยละ 75  
14   k206  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30    
 15 k405  ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของโรงพยาบาล (จากฐานข้อมูลมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย)   ไม่เกิน ร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด  ตรวจสอบ
     คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ( ตามคู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ.2559 )   ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75    opd card
             
             

 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ การส่ง 43 แฟ้มส่งเข้าระบบ DHDC ได้ตลอดครับและตรวจสอบ oppp2010 ด้วยครับ

บทความล่าสุด

ผู้บริหารสาธารณสุข

 

สมาชิกล่าสุด

  • Jeremydax
  • admin2
  • Hh5emQaIxsOXP
  • vietnam
  • Xenhok

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์จากงานพัสดุ

Dhdc3 Cup Chumphae

Web Manager (WM)

DATACENTER TAKIS KKPHO

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.043-312900 , 043-311809 mail:cpdho00377@gmail.com
จัดทำโดย นายณัฐสิทธิ์  ร่มศรี  กลุ่มงานสารสนเทศสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.
Copyright © 2013 cpdho.go.th. All Rights Reserved.