โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกม่วง

รายงาน QOF 2561

QOF สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

ช่วงเวลาของข้อมูล หมายถึง ช่วงของข้อมูลที่มาวิเคราะห์ โดย ปีงบประมาณ QOF : คำนวณจาก 1 เมษายน (ปีที่แล้ว) - 31 มีนาคม (ปีปัจจุบัน)