Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานเบาหวาน/ความดัน
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รพ.สต.ในสังกัด

วาระ-รายงานประชุม

หนังสือราชการ

Disease Alerts

User Menu

ข้อมูลองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


บลท.169/1 หมู่ที่ 18 นครชัย1(เดิม ต.ชุมแพ) เขตเทศบาลเมืองชุมแพ  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40130  โทร.043-312900


วิสัยทัศน์  :

 • เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนอำเภอชุมแพ   มีสุขภาพดี  สังคม       อยู่เย็นเป็นสุข 

 พันธกิจ  :

 • มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะองค์กร
 • มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการจัดทำแผนงานสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาสาธารณสุข และปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่
 • มุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 • มุ่งมั่นพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าประสงค์ของเครือข่ายบริการสุขภาพ  อำเภอชุมแพ  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 • มุ่งมั่นพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขในความรับผิดชอบ  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ศสช.  สุขศึกษา  และระบาดวิทยา
 • มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐของหน่วยงานให้บรรลุผล
 • มุ่งมั่นพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี   สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
 • มุ่งมั่นพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายจาก  จังหวัด  อำเภอ  เครือข่ายบริการสุขภาพให้บรรลุผล 

บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ     จังหวัดขอนแก่น  เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับภูมิภาค  ซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขระดับอำเภอ  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายอำเภอ มีสาธารณสุขอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  มีหน้าที่ทางด้านการบริหาร ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนในระดับอำเภอ  โดยอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2545  (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ,  2545 )      มีดังนี้

                  1.  ทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
                  2.  ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
                  3.  กำกับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อ
                  ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม   กฎหมาย  มีการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  และมีการคุ้มครองผู้บริโภค
                  ด้านสุขภาพ
                  4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


การจัดองค์กรและการบริหารภายใน

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น    ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น  2  กลุ่มงาน  ภายใต้การบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ  มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง    รวมทั้งสิ้น  จำนวน   15  คน  ประกอบด้วย

     1. นายถนัต  จ่ากลาง                  ตำแหน่ง   สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
     2. นายจิตรกัณฐ์  สาลิง                ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผช.สสอ)
     3. นางเครือวัลย์  ทาแดง              ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (กลุ่มวิชาการ)
     4. นางรัตนากร พลโพธิ์                ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
     5. นายอภิชาติ  ศรีเมือง               ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
     6. นางริศรา  คำมุงคุณ                 ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
     7. นางสุภาพร  ขันธะนามศรี          ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)
     8. นางสาวอานนทพร  มุกดาม่วง    ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
     9. นางริศรา  คำมุงคุณ                 ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

     10. นายศิวัช  ร่มศรี                    ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
     11. นางบุณฑริกา  ศรีสุมัง           ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
     12. นางรัชนีย์  เฆมขุนทด            ตำแหน่ง   พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว)

     13. นางสาววรรณิสา  สุภโส          ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
     14. นายยงยุทธ  เสิงภูเวียง           ตำแหน่ง   พนักงานควบคุมโรค (ลูกจ้างชั่วคราว)
     15. นายกฤติเดช อัครพงษ์           ตำแหน่ง   พนักงานควบคุมโรค (ลูกจ้างชั่วคราว)


  

บทความล่าสุด

ผู้บริหารสาธารณสุข

 

สมาชิกล่าสุด

 • Hh5emQaIxsOXP
 • vietnam
 • Xenhok
 • ultrasalfah
 • LanceRip

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์จากงานพัสดุ

Dhdc3 Cup Chumphae

Web Manager (WM)

DATACENTER TAKIS KKPHO

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.043-312900 , 043-311809 mail:cpdho00377@gmail.com
จัดทำโดย นายณัฐสิทธิ์  ร่มศรี  กลุ่มงานสารสนเทศสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.
Copyright © 2013 cpdho.go.th. All Rights Reserved.