ข้อมูลทั่วไป  

   

หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานธุรการ
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

User Menu  

   

แผนยุทธศาสตร์ประจำปี

รายละเอียด

แผนงานยุทธศาสตร์ประจำปี

  • ปี งบประมาณ 2556
  • ปี งบประมาณ 2557

แผนการนิเทศงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


คู่มือ/นโยบาย/จังหวัด/กระทรวง


 แบบฟอร์มขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สสจ.ขอนแก่น)


 

   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

สมาชิกล่าสุด  

  • AaronSpoug
  • Sarinya Chiyamat
  • jossmono
  • DosugidAroum
  • Robertswoma
   
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   
© ALLROUNDER