หนังสือสั่งการและเผยแพร่ข้อมูลให้ปฎิบิติตามคู่มือการดำเนินงาน ITA(งบลงทุน)

ดาวโหลดเอกสารที่นี

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (EB1..pdf)การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างปีงบประมาณ 2561 2197 kB2019-03-21 10:45
Download this file (EB10..pdf)การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2814 kB2019-03-21 10:56
Download this file (EB11..pdf)การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1250 kB2019-03-21 10:58
Download this file (EB12.pdf)การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2795 kB2019-03-21 10:59
Download this file (EB13..pdf)มาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 8437 kB2019-03-21 11:00
Download this file (EB14...pdf)การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร 1308 kB2019-03-21 11:01
Download this file (EB15..pdf)การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2727 kB2019-03-21 11:02
Download this file (EB16..pdf)การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 7159 kB2019-03-21 11:03
Download this file (EB17..pdf)การป้องกันการรับสินบน 2744 kB2019-03-21 11:04
Download this file (EB18.pdf)การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริต 4235 kB2019-03-21 11:05
Download this file (EB19..pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯปี2562 594 kB2019-03-21 11:09
Download this file (EB2..pdf)การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจั 4322 kB2019-03-21 10:46
Download this file (EB20.pdf)การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 3589 kB2019-03-21 11:10
Download this file (EB21 (2).pdf)การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 4706 kB2019-03-21 11:11
Download this file (EB22.pdf)การประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 3663 kB2019-03-21 11:14
Download this file (EB23..pdf)การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 4168 kB2019-03-21 11:15
Download this file (EB24...pdf)การกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต 4668 kB2019-03-21 11:16
Download this file (EB25..pdf)การกำกับติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 8368 kB2019-03-21 11:17
Download this file (EB26...pdf)การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติงาน 7931 kB2019-03-21 11:19
Download this file (EB3...pdf)แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี 12774 kB2019-03-21 10:47
Download this file (EB4..pdf)การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจ้างอย่างเป็นระบบ 2967 kB2019-03-21 10:49
Download this file (EB5.pdf)ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 4531 kB2019-03-21 10:50
Download this file (EB6.pdf)ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผนงานโครงการ 4026 kB2019-03-21 10:52
Download this file (EB7.pdf)ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ 3569 kB2019-03-21 10:53
Download this file (EB8..pdf)การกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ 831 kB2019-03-21 10:54
Download this file (EB9..pdf)การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 5373 kB2019-03-21 10:55