Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานเบาหวาน/ความดัน
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รพ.สต.ในสังกัด

วาระ-รายงานประชุม

Disease Alerts

User Menu

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 18 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ปภาดา 22
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย จำนวน 1 อัตรา 08 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 205
หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 04 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ปภาดา 152
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 03 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ปภาดา 140
คู่มือแนวทางการการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิต 03 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ปภาดา 153
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 - EB 26) ไตรมาสที่ 3 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ปภาดา 262
รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พรบ บุหรี่ 20 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ปภาดา 235
สรุปผลงานผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ CUP ชุมแพ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 20 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ปภาดา 216
คู่มือศูนย์เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2562 21 มีนาคม 2562 เขียนโดย buntarika 1181
คู่่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบฯ (งบลงทุน ปี 21 มีนาคม 2562 เขียนโดย buntarika 1138
หนังสือสั่งการและเผยแพร่ข้อมูลให้ปฎิบิติตามคู่มือการดำเนินงาน ITA(งบลงทุน) 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย buntarika 1262
EB 1 2 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย buntarika 1116
แจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลนาเพียง 06 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2346
แจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 06 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2264
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ปฎิบัติหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสะอาด 01 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2229
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ปฎิบัติหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลนาเพียง 01 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2274
แจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้งานทันตกรรม 31 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 4217
หนังสือสั่งการและเผยแพร่ให้ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และบันทึกขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 02 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 4123
รายงานผลการปฏิบัติงานตามผังควบคุมกำกับงาน ตามภารกิจหลัก การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น 28 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3259
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น 28 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2909
ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น 28 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3010
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 28 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3111
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร(สสอ) ผ่านgoogle form 27 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3087
รายงานการประชุมชมรมคนชุมแพรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำองค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต 20 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3037
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 20 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3505
ประกาศเผยแพร่การจัดตั้งชมรมคนชุมแพรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมนำองค์กรโปร่งใสห่างไกลทุจริต 20 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3134
คู่มือการดำเนินงานการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3152
ผังควบคุมกำกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3048
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2867
รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2465
การดำเนินงานตามภารกิจหลัก 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3109
ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือดำเนินงาน (ร้องทุกข์) 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2766
แนวทางการประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากท้องถนน DHS RTI 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2725
โครงการจ้า่งเช่าเครื่อง VDO Conference2561 11 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2318
โครงการจ้างทำเอกสารและวัสดุประกอบการประชุม2561 11 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2725
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง2561 11 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2961
โครงการการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2561 11 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2696
ประกาศขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 11 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2909
เอกสารประกอบการประชุม ITA วันที่ ๑๖ พค ๒๕๖๑ 22 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3453
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการสาธารณสุข 01 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 4096
แผนเงินบำรุง ปีงบ 2561 ที่ได้รับการอนุมัติจากนายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 30 เมษายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 4289
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น 17 เมษายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 4819
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 14 มีนาคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 5059
แจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล 16 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 6837
แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการตัดซื้อจัดจ้าง 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 6494
แจ้งดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประชุมงานพัสดุวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 6670
เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงตัวชี้วัด วันที่ 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7436
เอกสารคำชี้แจงการทำแบบประเมินตนเองสำหรับผู้รับนิเทศน์งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 61,คำชี้แจงการทำแบบประเมินตนเองสำหรับผู้รับนิเทศน์งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 61,แบบประเมินงานบริการเภสัชกรรม 61 18 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7536
โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza) 17 มกราคม 2561 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 7877
สื่อความรู้ในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย 15 มกราคม 2561 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 7566
เอกสารการประชุม VDO Conference รพ.สต.ติดดาว วันที่ 8 ม.ค.2561 จาก สสจ.ขอนแก่น 12 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7644
แจ้งดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 12 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9599
การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 08 มกราคม 2561 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 7360
ท่าน สสอ ชุมแพ นายถนัต จ่ากลาง .... d-day ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ชาว สสอ.ชุมแพ ไม่ทนต่อการทุจริต zero tolerance" 05 มกราคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 6822
ทะเบียนรับแจ้งและตรวจสอบข่าวการเกิดโรค ภัย และเหตุผิดปกติ ของหน่วยงาน(SRRT) 04 มกราคม 2561 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 7942
รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ร้องเรียนปีงบประมาณ 2560 27 ธันวาคม 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7731
การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุรวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 27 ธันวาคม 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7320
ค้าหาชื่อโรคโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล 04 ธันวาคม 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7548
ตรวจสอบการสมัคร e-Mail ส่วนภูมิภาค (สำหรับใช้จัดซื้อจัดจ้าง) 23 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8120
วิธีการอัพเกรด Internet Explorer 11 21 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7534
ปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข v.2.3 ปีงบประมาณ 2561 20 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8273
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์โรคเบาหวานและส่งกิจกรรมเข้าร่วมประกวด 20 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7352
ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 6593
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 8 14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7336
แจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 01 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 6338
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 01 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 6477
ประชาสัมพันธ์ ผ้าป่าคนขอนแก่นไม่ทอดทิ่งกัน 01 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8279
แจ้งกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พศ.2560 11 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8085
โครงการ PPA 2560 03 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8949
แบบประเมิน happinometer 28 เมษายน 2560 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13432
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu เจ้าหน้าที่ทุกแห่งแจ้ง ผลงานการส่งประกันสังคม 2559 (ssdata) 01 สิงหาคม 2559 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10052
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu เจ้าหน้าที่ทุกแห่งแจ้ง งานบริหารเวชภัณฑ์ 28 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2559 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9266
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu เจ้าหน้าที่ทุกแห่งแจ้ง ทุกแห่งที่ดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งทางเฟสหรือไลน์กลุ่ม ผอ.รพ.สต.ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 08 มีนาคม 2559 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8918
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu / หัวหน้างาน แจ้งดาวน์โหลดแผน CUP ชุมแพ 2559 07 มีนาคม 2559 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8757
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD มกราคม 2559 14 มกราคม 2559 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8373
แบบทะเบียนรับแจ้งข่าวทีม SRRT (ฉบับปรับปรุง) 12 มกราคม 2559 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 12636
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD กันยายน 2558 02 ตุลาคม 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8613
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu เจ้าหน้าที่ทุกแห่งแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสารข้อสอบ อสม.ดีเด่น แต่ละสาขา 17 กันยายน 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8492
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD สิงหาคม 2558 15 กันยายน 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8406
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu เจ้าหน้าที่ทุกแห่งแจ้ง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2559 ครับ 15 กันยายน 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8713
แจ้งดาววน์โหลดนำเสนอประชุมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 27 สิงหาคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8053
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu เจ้าหน้าที่ทุกแห่งแจ้ง สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส) 19 สิงหาคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8083
นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9137
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD กรกฎาคม 2558 27 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8965
ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)& กระบวนการ 5 ส ขับเคลื่อนชุมชนถนนปลอดภัย (สำนักโรคไม่ติดต่อ) 08 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8928
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu เจ้าหน้าที่ทุกแห่ง แจ้งอัพเดตโปรแกรมNHSO Authen4.x ตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 01 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8322
สื่อ Infographic เรื่อง โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (MERS-CoV) 21 มิถุนายน 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10447
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu ฝากให้ทุก รพ.สต. ส่งผลงานรับการประเมินจาก สสจ. ครับ เป็น KPI สสจ.ขอนแก่น 58 ตัว 17 มิถุนายน 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7769
ASEAN Dengue Day (วันไข้เลือดออกอาเซียน) 15 มิถุนายน 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8097
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการตอบกลับการคีย์ส่งประกันสังคมรอบเดือนมีนาคม เมษายน 2558 10 มิถุนายน 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7408
MERS - CoV รู้จักไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แนะวิธีป้องกันตัว ห่างไกลโรคกับหมอรามาฯ 09 มิถุนายน 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 7796
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu เจ้าหน้าที่ทุกแห่ง แจ้งดาวน์โหลดรายชื่อ และคู่มือการตั้งค่าการคีย์ รณรงค์ไข้หวัดใหญ่ปี 2558 เพื่อการส่งออก 43 แฟ้มให้สมบูรณ์ 09 มิถุนายน 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8013
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD พฤษภาคม 2558 08 มิถุนายน 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8038
ข่าวเตือนภัย การบริโภคเห็ด (เห็ดพิษ)จากป่าช่วงฤดูฝน 03 มิถุนายน 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 7665
เรียน ผอ.รพ.สต. / เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันสังคม แจ้งตรวจสอบ SSDATA การส่งผู้ประกันตน ในแต่ละเดือน ครับ 22 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8088
เรียน ผอ.รพ.สต./pcu ทุกแห่ง แจ้งจากที่ประชุม cup board วันที่ 1 พค 2558 แจ้งดาวน์โหลด แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบCPP 02 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 4994
แบบประเมิน พกส.ปี ๒๕๕๘ 01 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย เหมชาติ นีละสมิต 8949
เรียน ผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่ทุกแห่ง แจ้งปฏิทินกิจกรรมที่ต้องทำประจำเดือนมีนาคม 2558 ครับ 30 มีนาคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9001
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD มีนาคม 2558 26 มีนาคม 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8561
เรียน ผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่ทุกแห่ง แจ้งการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและป้องกันโรครายบุคคล oppp 2558 16 มีนาคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8157
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 07 มีนาคม 2558 เขียนโดย เหมชาติ นีละสมิต 8043
เรียน ผอ.รพ.สต.แจ้งตัวชี้วัด QOF ปี 2558 คิดข้อมูลจาก 1 เม.ย.57- 31 มีค.58 ให้มีคุณภาพ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 02 มีนาคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11184
คู่มือการใช้โปรแกรมสารบรรณสาสุข 23 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย เหมชาติ นีละสมิต 8574
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งปฏิทินกิจกรรมการคีย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 23 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10879
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งรายละเอียดและแผนการนิเทศงาน ครั้งที่ 1/2558 เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอชุมแพ CUP BOARD KPI 18 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 6775
EPID KHONKAEN 4.1 BUILD 12.02.2558 13 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8691
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD มกราคม 2558 09 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8662
เรียน ผอ.รพ.สต/ศูนย์สุขภาพชุมชน ทุกแห่งสรุปการเยี่ยมบ้าน HHC และกลุ่ม Stroke ในเขตอำเภอชุมแพ ปีงบประมาณ 2558 07 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8500
เรียน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน 06 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9243
เรียน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศสรุปวาระประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 06 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8574
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย เหมชาติ นีละสมิต 7831
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นวก 03 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย เหมชาติ นีละสมิต 13156
แบบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 03 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย เหมชาติ นีละสมิต 8853
เรียน.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งเพื่อให้ดำเนินการชะลอการขำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต บริษัท กสท โทรคมนาคม cat 02 กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8478
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งขอข้อมูลวัคซีน dT (อายุ 20 - 50ปี) 23 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8782
เรียน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ ทุกแห่ง แจ้งแนวทางการปรับปรุง License Smart Card ปี 2558 21 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8683
ขอเชิญร่วมงาน ปีใหม่ สสอ.ชุมแพ วันที่ 20 มค. 2558 ณ.เขือนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 19 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8259
ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ 16 มกราคม 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10777
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งการติดตามงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ประจำปี 2558 13 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9535
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธรณสุข ปีงบประมาณ 2558 ฉบับปรับปรุง 8 ม.ค.58 12 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9340
ผลงานการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการปี_2557Q4 12 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8919
ชาว สสอ.ชุมแพ ขอต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน 12 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9105
ขอเชิญอบรม 12 มกราคม 2558 7810
การพัฒนาระบบสุขภาพรดับอำเภอ (DHS) ความเหมือนที่แตกต่าง 12 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9140
ผลงานบริการแพทย์แผนไทยเดือนกรกฎาคม-กันยายน2557 จาก สปสช.7 12 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8390
กลุ่มรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม 08 มกราคม 2558 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9173
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและเจ้าหน้าที่งานสารบรรณประจำ รพ.สต.ทุกแห่งขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม 16 ธันวาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8628
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งจากงานทันตกรรม รพ.ชุมแพ ขอรายงาน kpi ทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 15 ธันวาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9169
คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ 2558 (9-12-57) 09 ธันวาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 12834
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งคืนข้อมูล oppp เว็บหน้าเขียว เดือนตุลาคม 2557 ครับ 09 ธันวาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9253
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ แจ้งดาวน์โหลด ตัวชี้วัดระดับจังหวัด update 01/12/2557 08 ธันวาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9436
ขอให้ส่งรายละเอียดผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ 04 ธันวาคม 2557 8011
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD เดือน พฤศจิกายน 2557 02 ธันวาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8158
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งดาวน์โหลดเอกสารพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 01 ธันวาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8784
ลงนามถวายพระพร 28 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8397
ผลงาน OP/PP Individual Data 21 แฟ้ม 3 เดือนสุดท้ายคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไร ? 27 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8584
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งยอดเป้าหมายคัดกรองต่างๆในการคีย์เดือน พฤศจิกายน 2557 ครับ 27 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8774
ตารางการกรอกข้อมูลแยกรายเดือนที่ต้องคีย์พร้อม diag ที่สำคัญปี 2558 hosxp_pcu 23 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 12596
เรียน เครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลชุมแพแจ้งให้ทำการติดตั้ง (SSData) version 1.4.2 ใหม่ครับ 17 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 14765
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย สำรวจ รวบรวมและบันทึกตำรับยาแผนไทย จากเครือข่ายหมอพื้นบ้าน 11 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8061
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผมได้รวบรวมการแก้ไข error 43 แฟ้มข้อมูลของเดือนตุลาคม 2557 10 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10536
โครงการณรงค์โรคคอตีบภาคอีสาน dT 09 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11038
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งตารางการแข่งขันกีฬาสีปี 2557 cup ชุมแพ 06 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8850
เรียน ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทันตกรรมทุกแห่ง 05 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8516
เรียน เครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลชุมแพแจ้งผลรายงานส่งข้อมูลรายงานตอบกลับประจำเดือน กันยายน 2557 03 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9712
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งดาวน์โหลดเอกสารประชุมวันที่ 28 ตุลาคม 2557 03 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8570
สถานการณ์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ระบาดที่ 42 31 ตุลาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8304
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน (hhc) วันที่ 27 ุตุลาคม 2557 28 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9133
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD เดือน ตุลาคม 2557 28 ตุลาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8368
คู่มือและโปรแกรม EPID KHONKAEN 27 ตุลาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9369
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งมีเรื่องแจ้งจาก สสจ.ขอนแก่นให้ดำเนินการส่งสำเนาสัญญาหรือสำเนาใบแจ้งค่าบริการอินเตอร์เน็ตหน่วยงานของเดือนกันยายน 2557 หรือเดือนปัจจุบัน ครับ 24 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8813
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.ชุมแพ ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 22 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8218
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเรื่องแจ้งจากงานข้อมูล สสจ.ขอนแก่นให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขแฟ้ม person ครับ 22 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8727
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผมได้รวบรวมคู่มือการประชุมเบาหวานความดันวันที่ 20 ตุลาคม 2557 20 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8305
ปฏิทินการคีย์ข้อมูลปี 2558 20 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 4951
องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ของไทย (2015) 16 ตุลาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9547
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง รายงานการส่ง 21,43 แฟ้ม เดือน สิงหาคม 2557 14 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8892
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้ง template 2558 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 14 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11356
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งการคีย์ person ในระบบบัญชี 1 ชนิดบุคคล ครับ 13 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10559
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและเครือข่ายประกันสังคมอำเภอชุมแพแจ้งการรับข้อมูล ssdata ครับ 13 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8811
Measles [eradication] 11 ตุลาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8323
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งการรับข้อมูล 1 ตุลาคม 2557 09 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8710
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่งเสริม(pp)เข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 08 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9501
Focus: MERS-CoV 07 ตุลาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8400
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งเปลี่ยนระบบ รับหนังสือส่งจาก สสอ.ชุมแพ ให้แก่ รพ.สต.ทุกแห่งผ่านระบบ E-Document ครับ 06 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9161
ตำราดีๆ ที่นักพัฒนา(รัก)สุขภาพ..จะไม่ลืมอ่าน? 04 ตุลาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8540
เรียน ผอ.รพ.สต.แจ้งส่งสำเนาคำสั่่งจังหวัดขอนแก่น 02 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8278
สรุปผลการส่งรายงาน 506 และบันทึก Event-based รพ.สต. 02 ตุลาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9264
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งดาวน์โหลดวาระการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 ครับ 01 ตุลาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8981
ขอเชิญประธานโซนร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รณรงค์ dT 01 ตุลาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9198
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งนำเข้ารายงานแพทย์แผนไทยและส่งออกตัวชี้วัด kpi 2557ครับ 30 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8893
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งก่อนจะเริ่มต้นปีข้อมูล QOF 2558 คืออะไร ทราบดีหรือยังครับ 29 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11502
รายงานเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ระบาด ที่ 38 29 กันยายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8809
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมรับฟัง กวป ผ่านเว็บ conference ในวันที่ 30 กันยายน 2557 29 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8195
หนังสือแจ้งแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบโรคภัยตามฤดูกาล 28 กันยายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8274
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลตามมติ สนย.และศูนย์เทค เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2557 นะครับ ลองอ่านกันนะครับ 25 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8401
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งเรื่องการจัดสรรแพทย์แผนไทยรอบ 4/57 25 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8855
หนังสือแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ อีโบลา 25 กันยายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8394
เรียน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลเข้าร่วมประชุมฟังนโยบายการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ 24 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8445
คู่มือความรู้ความเข้าใจ ป้องกันภัยติดเชื้ออีโบลา อสม. 24 กันยายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8616
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดูแลต่อเนื่อง รพ.ชุมแพ (hhc) กำหนดการตารางเยี่ยมบ้านสหวิชาชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2557 24 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8809
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย 23 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8466
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี 2557 ครั้งที่ 6 23 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8666
เรียน ผอ.รพ.สต.ขอเชิญชวนสั่่งจองปฏฺทินสาธารณสุข พศ.2558 23 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8983
เรียน ผอ.รพ.สต.ขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ ขก 0532/ว1145 ลงวันที่ 19 กย 2557 23 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8864
หนังสือแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคตาแดงในพื้นที่อำเภอชุมแพ 19 กันยายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8734
ประชาสัมพันธ์การอบรม/ประชุม/สัมมนา วิชาการหลักสูตรต่างๆ 19 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8217
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง การส่งข้อมูล 21 , 43 แฟ้มให้ส่งเข้าไป provis hdc หลังจากตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยในรอบปกติไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2557 ครับ 18 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8153
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจงเรื่องแฟ้ม PERSON เป็นแฟ้มข้อมูลในลักษณะของการสำรวจ และสะสม เก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลไม่ซ้ำกัน ส่งข้อมูลปีละครั้ง ซึ่งควรสำรวจและส่งให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2557 16 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8541
เรียน ผอ.รพ.สต.ขอเชิญประชุมงานทันตกรรม ในวันที่ 19 กันยายน 2557 16 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7869
เรียน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม พบส.ทันตกรรม ในวันที่ 17 กันยายน 2557 16 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8118
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งข่าวสารการจัดการความรู้ด้านสารสนเทศในระบบ hosxp_pcu 15 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8512
แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 11 กันยายน 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 10332
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง คืนข้อมูลตาม Error Code !! จาก oppp koratเพื่อตรวจสอบแก้ไขต่อไปครับ 11 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9129
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผลการดำเนินงานจำนวนครั้งการให้บริการผู้ป่วยนอกเปรียบเทียบ รพ.สต./ศสม.:รพ.แม่ข่าย (op visit) 11 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9330
เรียน ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอาเซียนก้าวไกล ชุมแพปลอดภัย ห่างไกลวัณโรค 11 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8551
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลื่นนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ 10 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8774
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งตามที่ รพ.สต. ศสม. ส่งผลการคัดกรองภาวะสุขภาพ ตามโครงการ DHS แล้วนั้น รบกวน รพ.สต.ทุกแห่ง ได้ตรวจสอบความถูกต้องครับ 10 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8652
สรุปผลการสำรวจและควบคุมลูกน้ำทีม CAD (ส.ค.-ก.ย.57) 10 กันยายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8522
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งจากงานประกัน รพ.ชุมแพ เรื่องการตรวจสอบสิทธิและขึ้นทะเบียน ผู้รับบริการในสถานบริการ 09 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8788
เรียน ผอ.รพ.สต./ศสม.ทุกแห่ง แจ้งกำหนดการติดตั้ง takis datacenter จังหวัดขอนแก่นผ่านระบบโปรแกรม team 09 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8658
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งวิธีการลง diag icd10 for รพสต เผื่อมีประโยชน์และเพื่อให้ง่ายเข้าใจหลักการลง diag รหัสโรค 08 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10731
Point OP/PP จาก สปสช. งวดที่ 4/2557 cup ชุมแพ 02 กันยายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10123
สรุปรายงานการประชุม สสอ.ชุมแพ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 02 กันยายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 12802
รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียมตัวปรับ Person หรือยังเพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 31 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9485
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมประจำเดือน สสอ.ชุมแพ และประชุม cup ในวันที่ 2 กันยายน 2557 29 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8465
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง วันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีการประชุม กวป ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เวลา 09.00 - 12.00 น. และมีการถ่ายทอดผ่านทาง Video Web Conference 28 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8042
ไฟล์นำเสนอ ประชุม สรุปผลงาน OP/PP/IP ปี 57 เฉพาะ OPPP 20 สค 57 โรงแรมเจริญธานี 26 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9732
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเนื่องจากคณะทีมนิเทศติดภารกิจ กำหนดวันออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอชุมแพ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แห่งที่ยังไม่ออกนิเทศฯ 26 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8766
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิในการดูแลส่งต่อผู้ป่วยหอบหืด และถุงลมโป่งพอง ปี ๒๕๕๗ 26 สิงหาคม 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 8513
แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงสาธารณสุขสำเนาคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 26 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9282
สหรกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เปิดรับสมาชิกประจำรอบที่ 3/2557 26 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10530
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเนื่องจากจะมีการจัดประชุมงาน ซึ้มเศร้า ณ โรงพยาบาลชุมแพ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. จึงขอให้ผู้รับผิดชอบงานเตรียมข้อมูล 2Q ที่คัดกรองซึมเศร้าครับ 25 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9001
งานแพทย์แผนไทย 24 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 3761
Ranking ตารางจัดอันดับคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual Data รายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557 อำเภอชุมแพ ได้อันดับที่ 251 จากอำเภอทั่วประเทศจากทั้งหมด 880 อำเภอ ครับ 21 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10225
เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง แจ้งรายชื่อผู้ป่วยHHC ยังไม่ตอบกลับ ตค.-กค. 57และสรุปการเยี่ยมบ้าน HHC และสรุปการเยี่ยมบ้าน HHC และกลุ่ม Stroke ในเขตอำเภอชุมแพ ปีงบประมาณ 2557 21 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9688
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน ทุกแห่ง แจ้งกำหนดการออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 17 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8642
แนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบบริการปิงปอง 7 สีจราจรชีวิต ของทีมเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 16 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9759
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคอีโบลา 16 สิงหาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8937
The spread of Ebola triggering fear and action. 09 สิงหาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8332
ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงความยินดีกับท่านสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 08 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9644
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ผมได้รวบรวมการจัดการข้อมูลขอให้ดำเนินการ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2557 ดังนี้ 07 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9872
ขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน 06 สิงหาคม 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 9579
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD เดือนสิงหาคม 2557 04 สิงหาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8321
สถานการณ์โรครายเดือน (monthly report) 04 สิงหาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8573
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งรายชื่อติดตามตัวชี้วัด จปฐ 2557 แยกรายพื้นที่ในเขตและนอกเขต ชุมแพ 04 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9069
เว็บ สสอ 03 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8270
เว็็บไซต์โรงพยาบาล 03 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8363
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557 02 สิงหาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9781
เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่งแจ้งปรับปรุงรหัสวัคซีน ใหม่ 2 รายการคือ 073 MMR2 หัด คางทูม หัดเยอรมัน 901 dTC ดีทีซี จาก สนย. ในระบบ hosxp_pcu 01 สิงหาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10704
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินการจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 29 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8609
เรียน ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการคีย์โภชนาการเด็ก 0-5 ปีทุกแห่ง แจ้งดาวน์โหลดคู่มือการคีย์ภาวะโภชนาการ 0-5 ปี ของเดือน กรกฎาคม 2557 29 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 15357
รายละเอียดคู่มือการดำเนินงานการประชุมกลุ่มงาน เทคนิคการแพทย์ (LAB) โรงพยาบาลชุมแพ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 29 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9468
เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่องการคัดกรองผู้สูงอายุ adl ขอให้ชะลอการบันทึกไว้ก่อน เพราะเลยช่วงของการบันทึกที่ผ่านมาของเดือน มิถุนายน 2557 28 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10080
เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบ hosxp_pcu ในเดือน กรกฎาคม 2557 ท่านต้องบันทึกอะไร 24 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9879
ติดตาม ตัวชี้วัด จปฐ. 2557 18 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10835
เรียน รพ.สต.ทุกแห่งลงทะเบียนโปรแกรมตรวจสอบ การใช้งาน MyPCU (43แฟ้ม) OPPPbyKIDKOM(21แฟ้ม) อ.คิดคมให้ใช้ฟรีๆ ลงทะเบียนเลยครับ Kidkom Salelanont 15 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10805
สรุปผลการดำเนินงานสำรวจลูกน้ำทีม CAD เดือนกรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8829
เรียน รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการติดตามรายงานการประเมินผลระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต. และ ศสม. ทุกแห่ง แล้วบันทึกผลการ Audit ลงในโปรแกรมดังกล่าวข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 10 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8721
แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ให้ทำการปรับปรุงประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเดือน กรกฏาคม 2557 ดวนนะครับเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 ต่อไปครับ 10 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10608
เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ให้ทำการติดตั้งบันทึก 43แฟ้มที่กระทรวงสธ.จะใช้เป็นหลักในการปฏิรูประบบข้อมูล มีข้อมูลupdateแฟ้ม Accident (อุบัติเหตุ) ครับ 09 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9978
คืนข้อมูลตาม Error Code !! แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งทำการตรวจสอบแก้ไขตาม error code เพื่อไม่ให้ข้อมูล error สะสมของเดือนถัดไปครับ 04 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9386
แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ครับ เดือนมิถุนายน 2557 เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ (สปสช.) 04 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9427
แจ้งวิธีการดึงรายงานการคัดกรอง สุรา และบุหรี่ ในอายุ 15 ปีขึ้นไปในระบบ hosxp_pcu 03 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11530
แจ้งให้ทุกรพ.สต.บันทึกข้อมูลแบบประเมินสุขศาลา 03 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 10834
ผลงานการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการ ปี 2557 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 03 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9402
กำหนดการนิเทศงานประเมินผลรอบที่ 2/2557 01 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8998
หนังสือราชการ แจ้ง รพ.สต. 4 เรื่อง (งานควบคุมโรค) 01 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8490
Virology 2013 (Emerging viruses) 01 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 7857
แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี งบประมาณ 2557 ระหว่าง ตค.2556 - มีค.2557 (ข้อมูลจาก Data center) 01 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8966
ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมรับฟังการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (cup) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 30 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8853
แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งให้ดำเนินการลงเป้าหมายผลงานตามแบบฟอร์ม KPI Template 2557 30 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9396
เมลิออยโดสิส (Melioidosis) ? 29 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10758
เรียน ผอ.รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงานพัสดุได้ทำตัวอย่างขออนุมัติจัดจ้างทำโรงพักขยะ 27 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8457
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนตรวจสอบสิทธิประจำหน่วยบริการผ่านเครื่องอ่าน Smart Card 26 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9324
เรียนผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง เนื่องจากเราไม่ได้ทำการอัปเวอร์ชั่น hosxp_pcu มานานทำให้เกิดปัญหา error 24 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9523
แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2557 24 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 16633
DHS-DC 2014 (เอกสารน่าศึกษา) 24 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9944
ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงานข้อมูลประจำ รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมรายงานตัวชี้วัด (KPI) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 23 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9288
การเก็บข้อมูลการจมน้ำ ตกน้ำ (เสียชีวิต) 20 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10531
แนวทางการขอ Username and Password ผ่าน สปสช.กลาง เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไป สปสช. เว็บหน้าเขียวครับ 18 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11502
สรุปผลการดำเนินงานทีม CAD เดือนมิถุนายน 2557 17 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 7704
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ 17 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 5382
หากคุณมี 5 พฤติกรรมเหล่านี้ ก็เท่ากับคุณมีความเสี่ยงเข้าใกล้กลุ่มโรค NCDs เช่นกัน 17 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 7839
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กรายบุคคล (Case Management) 17 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10870
การเฝ้าระวังกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ ในระบบระบาดวิทยา 13 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10033
ขอเชิญประชุมการฟื้นฟูความรู้และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยstroke 13 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 8336
เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 12 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8871
เรียนผู้รับผิดชอบข้อมูลของ รพ.สต.ทุกแห่งงาน เบาหวาน/ความดัน ขอข้อมูล 21 แฟ้ม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 - เมษายน 2557 11 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9235
วิดีทัศน์ สุขศาลากาฬสินธุ์ เป็นการบริหารงานด้านสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้าน มีสุขภาพดี แบบพอเพียง 11 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9216
รพ.สต.ส่งไฟล์accountเดือน สิงหาคม 2557 10 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8813
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 06 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 8711
ตารางการให้ วัคซีน ในเด็กไทยปกติ และความหมายของชื่อรายการ Vaccine 2557 รวมถึงการปรับเพิ่มรหัส วัคซีน 2 รหัส คือ 073 MMR2 หัด คางทูม หัดเยอรมัน 901 dTC ดีทีซี จาก สนย. 05 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13131
เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทันตกรรม ทุก รพ.สต.ส่งรายงานสรุปข้อมูลผู้มารับบริการทันตกรรม กลุ่มอายุ 0-2 ปี 05 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10250
บทความรู้องค์การอนามัยโรคประกาศผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 04 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8788
INACTIVATED INFLUENZA VACCINE ? 04 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8731
Hand,foot and mouth disease : situation 04 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9012
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 เป็นต้นไป 04 มิถุนายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8841
โปสเตอร์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 03 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 13922
ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมทางไกล WEBCONFERENCE ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 30 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8829
ขอเชิญร่วมงานวันเกิดท่านสาธารณสุข งานมุทิตาจิต และงานรับ ส่ง ย้ายเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 28 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13011
แจ้งงานด่วน เรียน รพ.สต.ทุกแห่งสำรวจหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 26 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9435
สรุปรายงานการส่งข้อมูล 21,43 แฟ้มเดือนมีนาคม 2557 26 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9474
สรุปผลการดำเนินงานและสำรวจลูกน้ำทีม CAD เดือน พ.ค.2557 26 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8787
ขอความร่วมมือในการติดตามและเฝ้าระวังการพบผู้ป่วยสงสัยโรค มือ เท้า ปาก 26 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8987
แนะนำ รพ.สต.ทุกแห่งอย่าติดตั้งโปรแกรมตามนี้ครับ เห็นฐานข้อมูลรวน ๆ กันหลายแห่ง ผมยังไม่เห็นประโยชน์ของโปรแกรมจากค่ายนี้ ทั้งตัว Faster และตัว Browser 22 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9779
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ อำเภอชุมแพไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแบบยั่งยืน ปี 2557 20 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9639
แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง งานเบาหวานความดันต้องการรายงานผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 20 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 12623
งานทันตกรรม รพ.ชุมแพ ขอรายชื่อผู้พิการทางสมองของพื้นที่ในเขต รพ.สต. ทุกแห่ง 15 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9659
ข่าวแจ้งฝากทุก รพ.สต.ตรวจสอบ 43 แฟ้ม จากโปรแกรมของ อ.รังสรรค์ สปสช.เขต 8 อุดรธานีครับ กับการพัฒนาโปรแกรม OPPP-2010 V.ล่าสุด ให้สามารถตรวจสอบ 43 แฟ้มได้แล้วครับ 15 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 12966
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทัตกรรมทุก รพ.สต เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูลใน ระบบhosxp_pcu ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 12 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10620
WEB สำหรับตรวจสอบสิทธิสำรอง สำหรับ รพ.สต.ที่ยังไม่มี Pincode กรณีที่ใช้ User Chk ไม่ได้ 08 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 20088
ปรับปรุงตารางรหัสการให้บริการส่วนบุคคลในชุมชนนะครับ บันทึกข้อมูลใน One Stop Service ปุ่ม "งานอื่น ๆ" เลือก "Community Service" 08 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 15882
ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในการดำเนินโครงการ SMS ครอบครัวผูกพัน 08 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13292
แนวทางการบันทึกทะเบียนผลการคัดกรองต้อกระจก ADL ซึมเศร้า เข่าเสื่อม ในผู้สูงอายุ 07 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 43145
Earthquake (handbook) 06 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 13302
IHR 2005 ? 02 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 11336
แจ้ง รพ.สต.บ้านมาลา , โนนหัน , หนองเสาเล้า , หนองผือ ขอให้ทบทวนการขอจ้าง พกส.ที่เกินกว่าจำนวนที่ควรมี (FTE) 01 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10527
สรุปแนวทางการดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร Smart Card ทุก รพ.สต. 01 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 30147
แบบทะเทียนแจ้งรายชื่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อบรมจิตอาสา"การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและวัณโรค โดยเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วม" 01 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 15638
หนังสือแจ้งแบบสอบสวนโรคไข้เลือดออกเพื่อการควบคุมโรค 30 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 14751
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. เข้าประชุมทางไกล (web conference) ในวันที่ 30 เมษายน 2557 29 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9331
แจ้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน พกส. ครับ 29 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9134
แจ้งหนังสือราชการ งานควบคุมโรคติดต่อ 2 เรื่อง 28 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 13021
เดือนเมษายน 2557 เป็นเดือนแห่งการบันทึกภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปีและคัดกรอง ADL,สายตา,ข้อเข่าเสื่อม,สมองเสื่อม,ช่องปาก 28 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10880
แจ้ง รพ.สต.ให้ดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรม TAKIS เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล DATACENTER ครับ 28 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11154
การดำเนินการ เรื่องระบบโปรแกรมAuthen สมาร์ทการ์ด 26 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9252
One Health 25 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10099
แจ้ง รพ.สต./pcu ทุกแห่งตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 25 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9533
โครงการฝากท้องทุกพื้นที่ฟรีทุกสิทธิด้วยบัตรประกันสุขภาพแม่และเด็ก 25 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10059
สำรวจรายชื่อบุคลากรที่มีความประสงค์สมัครอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิต ภายในวันที่ 29 เมษายน 2557 25 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8543
ขอความร่วมมือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ทุกแห่งตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 28 เมษายน 2557 ก่อนเที่ยงครับ 25 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9523
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เข้าร่วมประชุมงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกจำนวน 6 วัน 25 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8684
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาทขึ้นไป 25 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8641
ขอความร่วมมือ รพ.สต./pcu ทุกแห่งดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรม TAKIS สสจ.ขอนแก่น 24 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9344
ประชุมเชิงปฏิบัติการเบาหวานและความดัน โรงพยาบาลชุมแพและเครือข่าย PCU/รพ.สต. 24 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10123
แจ้ง รพ.สต.หนองไผ่ , ไชยสอ ,หนองเขียด และทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสอบผลงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วหรือยัง??? 23 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9178
แจ้งงานด่วนเร่งรัด รพ.สต. ที่ยังไม่ส่ง 21 , 43 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2557 ด่วน ครับ 23 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9940
เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ 23 เมษายน 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 8727
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 23 เมษายน 2557 22 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8488
แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง รวบรวมรายงานทันตกรรมสรุปเดือนต.ค 56- มี.ค 57 21 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9346
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ปี 2557 18 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8802
แจ้งความคืบหน้าข้อมูล 21 แฟ้มที่ฟ้อง error เดือนเมษายน 2557 ในเว็บหน้าเขียว op/pp ครับ 18 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9482
Target line DHF 2014 17 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9914
ขอความร่วมมือสำรวจการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 15 เมษายน 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 9132
ขอให้ทุก รพ.สต. สำรวจข้อมูลการขายสุราในช่วงเทศกาลสงการนต์ 15 เมษายน 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 8730
ขอให้ส่งสรุปการสำรวจ เฝ้าระวังขายสุราผิดกฏหมาย 15 เมษายน 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 8517
ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. , admin , ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 เมษายน 2557 15 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13080
ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจสถานการณ์คนพิการขาขาด จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 11 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9002
ขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่งลงข้อมูลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 11 เมษายน 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 9098
ด่วน!!!!!! แจ้ง รพ.สต./pcu ทุกแห่ง ตรวจสอบ 21 แฟ้ม op pp ของหน่วยบริการตนเองด่วนครับ 11 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11222
แบบฟอร์มใบนำส่งวัตถุส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค 11 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 13222
ขอเรียนเชิญทันตบุคลากรประจำ รพ.สต.เข้าร่วมประชุม พบส.ทัตกรรมจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 11 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9150
คู่มือนิเทศประเมินผล สสจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 (ฉบับปรับปรุง) 20/4/2557 10 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10208
สรุปการประชุมวันที่ 9 เมษายน 2557 ข้อมูลสารสนเทศ TAKIS Datacenter ระบบเชื่อมต่อข้อมูล จ.ขอนแก่น 10 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 12129
สรุปผลประเมินติดตามควบคุมลูกน้ำทีม CAD ณ 5 เมษายน 2557 10 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9364
นำเสนอการก้าวสู่ รพ.สต.สายใยรักฯและ/ต.นมแม่สายใยรักฯ และแบบประเมินสายใยรัก วันที่ 9 เมษายน 2557 09 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 12271
ขอให้ส่งหนังสือประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 08 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11937
สสจ.ขอนแก่น นำระบบสารสนเทศ TAKIS มาใช้เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 43 , 21 แฟ้ม จึงขอเรียนเชิญประชุม 08 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10087
Self assessment 1-57(อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ) 04 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8677
ด่วน!!!!!! แจ้ง รพ.สต./pcu ทุกแห่ง ตรวจสอบแฟ้ม Person สถานะการอยู่อาศัย (Typearea 1,3) ของตนเองด่วนครับส่งเข้า HDC และส่งไม่เกิน 20 เมษายน 2557 03 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9687
e-mail รพ.สต-เจ้าหน้าที่ 03 เมษายน 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 4312
แบบสำรวจทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2557 02 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 14909
รายงานประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 02 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9303
Monthly report Mar 2014 02 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8383
รหัส ICD10 ที่ได้ใช้บ่อย 31 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 12488
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพชุมแพ ปี 2557 31 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10934
สรุปเนื้อหาการประชุมข้อมูลสารสนเทศ hosxp_pcu + QOF + KPI วันที่ 25 มีนาคม 2557 28 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8847
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2557-2560 28 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9994
ขอความร่วมมือให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดทำป้ายโครงการ “จังหวัดขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” 27 มีนาคม 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 8933
ขอเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. เข้าร่วมประชุมรับฟังผ่านระบบจอภาพทางไกล (web conference) ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8716
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบำบัด การรู้คิด ปรับพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy)" รุ่นที่ 1 26 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8711
1 พ.ค. 2557 เวลาเที่ยงคืน เป็นต้นไป สปสช. จะ Shutdown Service ระบบตรวจสอบสิทธิแบบ User+Password ในการเข้าใช้งานที่ สปสช 24 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8440
Drug Resistant Tuberculosis.. 24 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8014
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลเข้าร่วมประชุมข้อมูล hosxp_pcu + QOF+KPI วันที่ 25 มีนาคม 2557 23 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9657
สรุปผลประเมินติดตามควบคุมลูกน้ำทีม CAD ณ 17 มีนาคม 2557 21 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8936
รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น (Preliminary FUO Report) 21 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8950
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค 21 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8913
หนังสือแจ้งเวียนประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 21 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8617
สรุปรายงานการส่งข้อมูล ๒๑ , ๔๓ แฟ้ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 19 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8753
Monthly report (CD) 18 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9208
ขอเชิญส่งประกวดเรียงความ ประเด็นหัวข้อ "สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดี เพื่อประเทศไทย" ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 18 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9940
ประชาสัมพันธ์ส่งไฟล์ภาพ SRRT เข้าประกวด 17 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9711
แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ติดตั้งโปรแกรมประกันสังคม ssdata1.4 2557 และต้องส่งให้ผู้รับผิดชอบก่อนเดือน เมษายน 2557 17 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13156
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น 15 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9586
ประชาสัมพันธ์ รพ.สต.ส่งข้อมูลพื้นฐานประชากรใหม่โดยยึดจากรายงานของระบบโปรแกรม hosxp_pcu จากบัญชี 1 แยก type 1 , 3 14 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9534
โครงการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบปี 2557 14 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10241
ขอความร่วมมือ รพ.สต. ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ"จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ปี ๒๕๕๗ 14 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10424
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. พยาบาลประจำ รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม cup อำเภอชุมแพ รอบที่ 1/2557 13 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9405
การมอบหมายงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทน 13 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10766
ประกาศคำสั่่งบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สสอ.ชุมแพ 13 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10007
ตัวอย่างป้าย จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน 12 มีนาคม 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 10535
มารู้จักโรคพิษสุนัขบ้า (Understanding Rabies) 11 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9287
การปรับรหัสโรครายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(รง.506) ปี 2555 11 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 12901
สรุปความพึงพอใจรอบ 5 เดือน ตุลาคม 2556- กุมภาพันธ์ 2557 ค่ะ 11 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9640
ประชาสัมพันธ์ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ปีงบประมาณ 2557 11 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 12073
ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญทดลองใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 11 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10314
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิปี ๒๕๕๗ (QOF) 11 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10136
แบบประเมินผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล (เกณฑ์อำเภอควบคุมโรคฯ ในระบบ DHS) 10 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 13383
แจ้งเตือนการเกิดโรคตาแดงในพื้นที่ระดับตำบล 10 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10689
ขยายเวลาบังคับใช้ Authen ด้วยบัตร Smart Card ด้วยบัตร Smart Card เป็น วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 08 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10408
แนวทางการดำเนินงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) 07 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10334
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัว 07 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 13628
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในชุมชน 07 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9640
สรุปผลประเมินติดตามควบคุมลูกน้ำทีม CAD ณ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 06 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9646
แจ้งการส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พศ. 2544 06 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10351
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ(เครือข่ายระบาดวิทยา) 04 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9314
รายงานการส่งข้อมูล 21,43 แฟ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2557 04 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9740
สรุปผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมบ้าน วัณโรค 04 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10110
รายงานประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 04 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8169
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. 04 มีนาคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10810
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. เข้าประชุมทางไกล (web conference) 28 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13755
ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการ (รักษาการ ผอ.รพ.สต) 28 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 14103
หนังสือแจ้ง อสม.เข้าอบรมเอดส์(๒๕-๒๖ ก.พ.๕๗) 21 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9415
(ร่าง) เกณฑ์การประเมินตนเอง "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง" ปี 2557 19 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 13928
ประชาสัมพันธ์จากอำเภอชุมแพเรื่องการแต่งตั้งปลัดอำเภอผู้ประสานงานระดับตำบล 18 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10159
แจ้ง รพ.สต. ปรับ ตาราง provis typedis / clinic member status ก่อนส่ง provis จ.ขอนแก่น เดือน มกราคม 2557 17 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10557
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9667
แจ้ง รพ.สต.ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยเยี่ยมบ้านยังไม่ตอบกลับ ต.ค.2556-ม.ค.2557 ให้รีบดำเนินการ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9744
การดำเนินงานวัณโรค มติที่ประชุม CUP Board (๕/๒/๕๗) 13 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8398
สรุปผลประเมินติดตามควบคุมลูกน้ำทีม CAD ณ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10229
ขอเชิญประชุมระบบฐานข้อมูล 21 แฟ้ม และ 50 แฟ้ม ปี 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 9925
รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น (Preliminary AFP Report) 11 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10641
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 15046
แบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะติดเชื้อ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย สุภาพร ขันธนามศรี 16326
แผนการดำเนินงาน รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11908
ขอประชาสัมพันธ์ให้ รพ.สต.ศึกษาแนวทางในการบันทึกข้อมูล hosxp_pcu เพื่อตอบโจทย์รายงาน KPI ระบบข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญ @ KKPHO ปี 2557 10 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11177
แนวทางการลง 21 แฟ้ม ให้สมบูรณ์ 2557 10 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9194
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จังหวัดขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน 07 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13685
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป สปสช.จะปิดระบบในการตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้ Smart Card แทนซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องไปขอ Pincode ที่งานทะเบียนที่อำเภอ ถึงจะใช้ตรวจสอบได้ 06 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10960
ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนหรือปริมาณการครองครอง หรือการขนย้ายกวาวเครือ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 9129
แผนปฏิบัติการเชิงรุก บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 10018
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน NCD 05 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 11430
ตารางการตรวจ HbA1c ในเดือนมีนาคม 2557 05 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 10013
แจ้งดาวน์โหลดหนังสือแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นประจำเดือน มกราคม 2557 05 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11370
รายงานสรุปผลสำรวจลูกน้ำทีม CAD ณ ๔ กุมภาพันธ์ ๕๗ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9268
แผนการออกกิจกรรมดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานฯ 04 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9298
แผนการนิเทศงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 04 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9012
แจ้งอัปเดตตัวตวจสอบ op-pp2010 วันที่ 28 - 01 - 2557 v 4.0.40 แล้วตรวจสอบก่อนส่ง provis 03 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11019
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน 03 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 9688
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2557 03 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อานนทพร มุกดาม่วง 8652
การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันไข้หวัดนก 03 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9032
การคีย์ข้อมูลแบบ Offline Mode hosxp_pcu 01 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10623
แจ้งปรับปรุงตารางการกำหนดช่วงฝากครรภ์คุณภาพในระบบโปรแกรม hosxp_pcu 01 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 16457
Acute Placcid Paralysis : AFP 30 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 11159
งานครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง 29 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8979
รายงานการประชุมงานวัณโรค (๙-๑-๕๗) 29 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9564
รายงานโครงการ CHILDLIFE ประจำปี ๒๕๕๖ 28 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10753
ปฏิทินการคีย์ข้อมูลปี 2557 27 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11283
แจ้งเตือน !! หน่วยบริการจัดทำข้อมูลผิดปกติ..ให้บริการคนตาย..บริการไม่เหมาะสม..โปรดอ่าน จาก สปสช 26 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10012
ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุก รพ.สต.ทำการเปลี่ยนแปลงตารางในระบบโปรแกรม hosxp_pcu 25 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9283
การควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในสถานบริการสาธารณสุข ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 24 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11655
ขอเชิญอบรมวิชาการ เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ 24 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9355
แบบฟอร์มจัด ซื้อ จ้าง 21 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 2074
ข้อมูลสรุปรายงานวัณโรค (Cohort ๑/๕๗) 21 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10021
Report CAD Jan 2014 20 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9378
การส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือน ธันวาคม 2557 ให้ใช้โปรแกรม op-pp2010 ตรวจสอบก่อนส่ง สสจ.ขอนแก่น provis 20 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10105
การส่งไฟล์exportของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 20 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10276
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนตามกลุ่มวัย 4 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 28 มกราคม 2557 20 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9599
Government Website Standard 17 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 8756
ประวัติผู้บริหาร 16 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 4743
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประกวดผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการหมอครอบครัว ประจำปี 2556 16 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9663
ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างนำเสนอเยี่ยมบ้าน วันที่ 13 มกราคม 2557 15 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11271
แบบรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย 15 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 13031
การดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคหัด 11 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 11783
ขอเชิญร่วมงานกีฬา งานปีใหม่ สสอ.ชุมแพ ในวันที่ 10 มกราคม 2557 09 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 15720
ขอเชิญ รพ.สต.ทุกแห่ง นำ อสม. ในเขตรับผิดชอบ เข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานของ อสม. ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 09 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9848
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายใน คป.สอ. ชุมแพ วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ สนามหน้า สภ.ชุมแพ 09 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10835
สรุปรายงานการบันทึก event base ปี 2556 06 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10251
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมข้อมูล ระบบโปรแกรม hosxp_pcu ในวันที่ 7 - 8 มกราคม 2557 04 มกราคม 2557 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9540
การดำเนินการและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ 03 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9489
ขอความร่วมมือในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 02 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9971
แจ้งปฏิทินกำหนดการเดือน มกราคม 2557 26 ธันวาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9623
สรุปผลงานการส่งข้อมูล ๒๑ แฟ้ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 26 ธันวาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9986
เร่งรัดตรวจสอบการส่ง 21,43 แฟ้ม ของเดือน พฤศจิกายน 2556 23 ธันวาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10308
สรุปผลสำรวจลูกน้ำทีม CAD เดือนธันวาคม 2556 23 ธันวาคม 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 11095
สรุปรายงานการส่งข้อมูล 21,43 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2556 20 ธันวาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10123
หนังสือตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยาพื้นฐาน 19 ธันวาคม 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10317
สตง.รายงานผลการตรวจสอบฯ รพ.สต. ในสังกัด สธ.ปี 56 สำคัญโปรดอ่านครับ ** 18 ธันวาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10254
ขอแจ้งรหัสมาตรฐานเพิ่มเติมที่ใช้ใน 43 แฟ้มข้อมูล 16 ธันวาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13705
แนวทางใหม่ในการยุงพาหะไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย 13 ธันวาคม 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9669
ข้อมูลการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า - ภาพรวม (ร.36) 12 ธันวาคม 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10610
สำรวจลูกน้ำทีม CAD เดือน พ.ย.56 06 ธันวาคม 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9545
ไฟล์นำเสนอสงสัยโรคมือ เท้า ปาก (SRRT ตำบลโนนหัน) 06 ธันวาคม 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 13453
Preliminary Report HFMD 05 ธันวาคม 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 9941
ขอเชิญสมัครเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยาพื้นฐาน 04 ธันวาคม 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10060
แบบสอบสวนโรคไข้มาลาเรีย 02 ธันวาคม 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 11957
ขอเชิญร่วมงานประกวดโรงเรียนส่งเสริมทัตสุขภาพในเขตอำเภอชุมแพ 02 ธันวาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9906
ขอเชิญประชุมประจำเดือน วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ.สสอ.ชุมแพ 02 ธันวาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9580
ขอเชิญประชุมจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพวันที่ 4 ธันวาคม 2556 29 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9878
สรุปผลการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เข้าระบบ PROVIS สสจ.ขอนแก่น เดือน ตุลาคม 2556 ครบทั้ง 17 รพ.สต. 28 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11449
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการบันทึกข้อมูล hosxp_pcu,คู่มือการประชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10031
แจ้งช่องทางการส่ง 21 แฟ้มเข้าเว็บ cpdho ของ รพ.สต. เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง 21 แฟ้มเข้า Provis สสจ.ขอนแก่น 25 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10173
แนวทางปฏิบัติเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10250
การบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9920
แจ้งทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง 21 แฟ้ม เพื่อป้องกันข้อมูลมีปัญหา ซึ่ง สปสช.สรุปออกมาแล้วว่า 1 ก.ค.-31 ส.ค.56 มีข้อมูลผิดพลาด 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10368
ผลการส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก OP ปีงบประมาณ 2557 เดือนกันยายน พ.ศ.2556 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 19 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 14411
OPPP Individual Data 2557 และนโยบาย/ทิศทาง ในการใช้ข้อมูล OPPP ในการบริหารจัดการงบส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 19 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11184
รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการไข้เลือดออก ครั้งที่ ๕/๕๖ 13 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 12410
แจ้งข่าวจากงานสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขชุมแพ 13 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 9800
สำรวจข้อมูลทรัพยากรในการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 13 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10146
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๗ 12 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 10640
ขอเชิญประชุมปิดบัญชีเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ 2556 12 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10235
ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดี(ครั้งที่5)ประจำปี 2556 12 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10728
แผนตารางสุ่มสำรวจลูกน้ำทีม CAD เดือน พ.ย.๕๖ 11 พฤศจิกายน 2556 11996
ปฏิทินการบันทึกข้อมูล ปี 2557 11 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 19423
ตารางออกตรวจผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่รพ.สต. 08 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10557
สรุปผลงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2556 06 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 12368
แจ้งข่าวด่วน ขอให้หน่วยบริการที่มีชื่อต่อไปนี้ ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าระบบ HDC ภายในวันที่ 30 ต.ค.56 ดังนี้ 29 ตุลาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10842
รายงานสรุปผลการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 29 ตุลาคม 2556 11245
แจ้งข่าวการจัดส่งรายงาน 0110 รง.5 ปี 2557 26 ตุลาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 12622
ข่าวการประชุมชี้แจงแนวทางบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2557 22 ตุลาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 11443
ประชุม งานสารสนเทศ 21 ตุลาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 13556
ประชุม งานพัสดุ 21 ตุลาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 10011
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ตุลาคม 2556 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 8871

ผู้บริหารสาธารณสุข

 

สมาชิกล่าสุด

  • Hh5emQaIxsOXP
  • vietnam
  • Xenhok
  • ultrasalfah
  • LanceRip

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์จากงานพัสดุ

Dhdc3 Cup Chumphae

Web Manager (WM)

DATACENTER TAKIS KKPHO

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.043-312900 , 043-311809 mail:cpdho00377@gmail.com
จัดทำโดย นายณัฐสิทธิ์  ร่มศรี  กลุ่มงานสารสนเทศสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.
Copyright © 2013 cpdho.go.th. All Rights Reserved.