Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานเบาหวาน/ความดัน
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รพ.สต.ในสังกัด

วาระ-รายงานประชุม

Disease Alerts

User Menu

ประวัติผู้บริหาร

ประวัติ นายถนัต จ่ากลาง  สาธารณสุขอำเภอชุมแพ


 

  • ประวัติส่วนตัว
                   - ภูมิลำเนาเกิด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  เกิดวันที่ 4 มิถุนายน 2507
          สมรสกับคุณประคองลักษณ์ จ่ากลาง 
                   - ภูมิลำเนาปัจจุบัน  อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
  • การศึกษา                   

                   - ระดับ มัธยมศึกษา  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2525

                   - ระดับ ปริญญาตรี    - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
                                               คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2529
                                               - นิติศาสตรบัณฑิต  
                                               คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2545

                    - ระดับ ปริญญาโท   - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
                                               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542


  • ประวัติการฝึกอบรม
                    - นักบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง  รุ่นที่ 3   พ.ศ. 2546   ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
                    - ผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง    รุ่นที่ 20  พ.ศ. 2549  ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุบลราชธานี
                    - สาธารณสุขอำเภออาวุโส  รุ่นที่ 2  พ.ศ. 2556  วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  นนทบุรี 
  • ประวัติการรับราชการ

                     - นักวิชาการสุขาภิบาล  3   รพ.บ้านไผ่   จ.ขอนแก่น   18 สิงหาคม  2529
                     - นักวิชาการสาธารณสุข 4  สสอ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น  มิถุนายน  พ.ศ. 2532
                     - นักวิชาการสาธารณสุข 5  สสอ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น   1 ตุลาคม พ.ศ. 2534
                     - นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว. สสอ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น  ๒๔ มกราคม พ.ศ. 2539
                     - นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว. สสอ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
                     - นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. สสอ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น   14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

                     ประวัติการดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
                     - 26  ธันวาคม  2546    รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอซำสูง   จ.ขอนแก่น
                     - 1 เมษายน  2547      สาธารณสุขอำเภอสีชมพู  จ.ขอนแก่น
                     - 20 ตุลาคม  2547      สาธารณสุขอำเภอภูเวียง  จ.ขอนแก่น
                     - 26 พฤษภาคม 2551   สาธารณสุขอำเภอชุมแพ  จ.ขอนแก่น


  •  รางวัลและผลงานดีเด่น

                    - อสม.ดีเด่น ระดับชาติ   ปี 2555  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (นางพรเพ็ญ  ชาญเดช)
                    - อสม.ดีเด่น ระดับภาคฯ ปี 2555  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน  (นางยุพิน  ประทุมกุล)
                    - อสม.ดีเด่น ระดับเขต   ปี 2555  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  (นายธีรภัทร  ทานาม)
                    - อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด  ปี 2555  สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  (นางอภิญญา  เหลาทอง)
                    - ผ่านการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556
                    - ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" ระดับดีมาก ปี 2556
                      (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
                    - อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด  ปี 2557  สาขาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ  (นางอารดา กงไชยา)

                    - เกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กรายบุคคล (Case Management) ปี 2557
                      (ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น)


 

คอมเมนต์   

 
0 #3 ovonuva 2562-06-18 21:03
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin Online Buy Amoxicillin Online hpy.rdqb.cpdho. go.th.gba.wa http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
อ้างอิง
 
 
0 #2 kagiqezo 2562-06-18 19:36
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin nvc.tghs.cpdho. go.th.vgr.sp http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
อ้างอิง
 
 
0 #1 นายวีระศักดิ์ ชัยสิท 2559-10-12 01:02
:-) ผมรูสึกศรัทธา ท่านสาธารณสุขอำ เภอชุุมแพ...ที่ จบนิติศาสตร์ ในทุกระดับ(ป.ตร ี โท เอก ) ทุกสถาบัน ครับ.......
....พี่สะใภ้ผม บุคลากรทางการศึ กษา ครู.......เป็นช าวอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ครับ ถ้ามีโอกาส จะไปท่องเที่ยวบ ้างนะครับ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ผู้บริหารสาธารณสุข

 

สมาชิกล่าสุด

  • Hh5emQaIxsOXP
  • vietnam
  • Xenhok
  • ultrasalfah
  • LanceRip

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์จากงานพัสดุ

Dhdc3 Cup Chumphae

Web Manager (WM)

DATACENTER TAKIS KKPHO

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.043-312900 , 043-311809 mail:cpdho00377@gmail.com
จัดทำโดย นายณัฐสิทธิ์  ร่มศรี  กลุ่มงานสารสนเทศสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.
Copyright © 2013 cpdho.go.th. All Rights Reserved.