หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
เจ้าพนักงานธุรการ

--------------------------------

พนักงานธุรการ

 --------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------------
พนักงานทำความสะอาด
 

 

--------------------------------

   

ข้อมูลทั่วไป  

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาสที่ 2 (EB 2.1-2.8)

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (EB-2(1.1) ข้อมูลผู้บริหาร สสอ ชพ.pdf)EB-2(1.1) ข้อมูลผู้บริหาร สสอ ชพ.pdf 184 kB2020-12-23 11:26
Download this file (EB-2(1.10) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.10) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อ.ชุมแพ.pdf 2426 kB2020-12-23 11:32
Download this file (EB-2(1.10) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.10) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข อ.ชุมแพ.pdf 1763 kB2020-12-23 11:32
Download this file (EB-2(1.11) พรบ.ทางจริยธรรม พ.ศ.2562 อ.ชุมแพ.PDF)EB-2(1.11) พรบ.ทางจริยธรรม พ.ศ.2562 อ.ชุมแพ.PDF 168 kB2020-12-23 11:32
Download this file (EB-2(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 อ.ชุมแพ.pdf 137 kB2020-12-23 11:33
Download this file (EB-2(1.13) ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.13) ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อ.ชุมแพ.pdf 1032 kB2020-12-23 11:33
Download this file (EB-2(1.14) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป ชุดปัจจุบัน อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.14) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป ชุดปัจจุบัน อ.ชุมแพ.pdf 196 kB2020-12-23 11:33
Download this file (EB-2(1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH Code of Conduct อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH Code of Conduct อ.ชุมแพ.pdf 91 kB2020-12-23 11:33
Download this file (EB-2(1.2)(1)นโยบาย พ.ญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผอ รพ.ชพ 7-12-63.pdf)EB-2(1.2)(1)นโยบาย พ.ญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผอ รพ.ชพ 7-12-63.pdf 1996 kB2020-12-23 11:26
Download this file (EB-2(1.2)(2)นโยบาย ผู้บริหาร ดร.ถนัต จ่ากลาง สสอ.ชุมแพ  7-12-63.pdf)EB-2(1.2)(2)นโยบาย ผู้บริหาร ดร.ถนัต จ่ากลาง สสอ.ชุมแพ 7-12-63.pdf 1079 kB2020-12-23 11:26
Download this file (EB-2(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน ชุมแพ.pdf)EB-2(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน ชุมแพ.pdf 254 kB2020-12-23 11:27
Download this file (EB-2(1.4)(1)อำนาจหน้าที่ ตามกฏหมาย อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.4)(1)อำนาจหน้าที่ ตามกฏหมาย อ.ชุมแพ.pdf 74 kB2020-12-23 11:29
Download this file (EB-2(1.4)(2)บทบาทหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.4)(2)บทบาทหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ อ.ชุมแพ.pdf 79 kB2020-12-23 11:29
Download this file (EB-2(1.5) ข้อบังคับ สป.อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.5) ข้อบังคับ สป.อ.ชุมแพ.pdf 711 kB2020-12-23 11:30
Download this file (EB-2(1.5) พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.5) พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อ.ชุมแพ.pdf 232 kB2020-12-23 11:30
Download this file (EB-2(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ชุมแพ.pdf 118 kB2020-12-23 11:30
Download this file (EB-2(1.7) ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.7) ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร อ.ชุมแพ.pdf 140 kB2020-12-23 11:31
Download this file (EB-2(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อ.ชุมแพ.pdf 120 kB2020-12-23 11:31
Download this file (EB-2(1.9) วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH อ.ชุมแพ.pdf 184 kB2020-12-23 11:31
Download this file (EB-2(2)นโยบาย ผู้บริหาร ดร.ถนัต จ่ากลาง สสอ.ชุมแพ  อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(2)นโยบาย ผู้บริหาร ดร.ถนัต จ่ากลาง สสอ.ชุมแพ อ.ชุมแพ.pdf 1079 kB2020-12-23 11:37
Download this file (EB-2(3) แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญปี2564  CUP ชุมแพ.pdf)EB-2(3) แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญปี2564 CUP ชุมแพ.pdf 559 kB2020-12-23 11:46
Download this file (EB-2(3)3.1แผนพันธะกิจที่1.pdf)EB-2(3)3.1แผนพันธะกิจที่1.pdf 52 kB2020-12-23 11:46
Download this file (EB-2(3)3.2แผนพันธะกิจที่2.pdf)EB-2(3)3.2แผนพันธะกิจที่2.pdf 63 kB2020-12-23 11:46
Download this file (EB-2(3)3.4แผนพันธกิจที่4.pdf)EB-2(3)3.4แผนพันธกิจที่4.pdf 51 kB2020-12-23 11:46
Download this file (EB-2(3)3.5แผนพันธกิจที่5.pdf)EB-2(3)3.5แผนพันธกิจที่5.pdf 51 kB2020-12-23 11:47
Download this file (EB-2(4)4.1หนังสือ สสจ แจ้ง fixed cost สสอ 2564 อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(4)4.1หนังสือ สสจ แจ้ง fixed cost สสอ 2564 อ.ชุมแพ.pdf 2030 kB2020-12-23 11:48
Download this file (EB-2(4)4.2หนังสือนำส่งแผน สสจ  สสอ รพสต 2564 อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(4)4.2หนังสือนำส่งแผน สสจ สสอ รพสต 2564 อ.ชุมแพ.pdf 323 kB2020-12-23 11:48
Download this file (EB-2(5) คู่มือ แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(5) คู่มือ แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ อ.ชุมแพ.pdf 567 kB2020-12-23 11:51
Download this file (EB-2(6) คู่มือการปฏิบัติงาน-เรื่องร้องเรียนการทุจริต อ.ชุมแพ.pdf)EB-2(6) คู่มือการปฏิบัติงาน-เรื่องร้องเรียนการทุจริต อ.ชุมแพ.pdf 6374 kB2020-12-23 11:52
Download this file (EB-2(8.1) หนังสือรายงานเรื่องร้องเรียน พย 63 สสอ ชุมแพ.pdf)EB-2(8.1) หนังสือรายงานเรื่องร้องเรียน พย 63 สสอ ชุมแพ.pdf 500 kB2020-12-23 11:52
Download this file (EB-2(8.2) หนังสือรายงานเรื่องร้องเรียน พย 63 สสอ ชุมแพ.pdf)EB-2(8.2) หนังสือรายงานเรื่องร้องเรียน พย 63 สสอ ชุมแพ.pdf 20274 kB2020-12-23 11:56
Download this file (EB-2(8.3) หนังสือรายงานเรื่องร้องเรียน 26 ราย พย 63 สสอ ชุมแพ.pdf)EB-2(8.3) หนังสือรายงานเรื่องร้องเรียน 26 ราย พย 63 สสอ ชุมแพ.pdf 13885 kB2020-12-23 11:53

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

เข้าสู่ระบบสมาชิก  

   

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์  

11432617
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1228
3231
37936
11247085
212892
136763
11432617

Your IP: 13.66.139.17
Server Time: 2021-01-22 04:22:55
   

ทำเนียบผู้บริหาร  

   

ITA  

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   

ระบบงาน Health  

   
© ALLROUNDER