ท่าน สสอ ชุมแพ นายถนัต จ่ากลาง .... d-day ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ชาว สสอ.ชุมแพ ไม่ทนต่อการทุจริต zero tolerance"

5มกราคม2561 ท่าน สสอ ชุมแพ นายถนัต จ่ากลาง  .... d-day ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ชาว สสอ.ชุมแพ ไม่ทนต่อการทุจริต zero tolerance" ร่วมกับบุคลากร ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และชมรมคนชุมแพรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม  นำองค์กรโปร่งใส ห่างไกลการทุจริต....พร้อมกับเปิดป้ายศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ีปี 2561 ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มไลน์่สาธารณะและทำหนัังสือราชการแจ้งผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการต่อไป

 คลิกดูภาพกิจกรรม