แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการตัดซื้อจัดจ้าง 2561

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการตัดซื้อจัดจ้าง 2561

คลิกรายละเอียดเอกสาร 

แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2561

คลิกรายละเอียดเอกสาร