หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
เจ้าพนักงานธุรการ

--------------------------------

พนักงานธุรการ

 --------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------------
พนักงานทำความสะอาด
 

 

--------------------------------

   

ข้อมูลทั่วไป  

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

Disease Alerts  

   

เนื้อหา

โรคติดเชื้อเดงกี (ไข้เดงกี, ไข้เลือดออกเดงกี, ไข้เลือดออกช็อกเดงกี) Dengue diseases (Dengue fever, Dengue hemorrhagic fever, Dengue shock syndrome)

รายละเอียด

บทความ-เอกสารน่ารู้


สรุปผลการสำรวจและควบคุมลูกน้ำทีม CAD รายเดือน ปี 2560


รายงานสอบสวนโรค (Investigation report)


 อัตราป่วยเป้าหมาย (Target line)-สถิติพยากรณ์พื้นที่เสี่ยง


แบบสำรวจลูกน้ำ (ส่งทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน)


แบบสอบสวนโรคติดเชื้อเดงกี(Dengue fever)


 แบบการประเมินผลการควบคุมโรคระดับตำบล ตามเกณฑ์อำเภอควบคมโรคเข้มแข็งฯ ในระบบ DHS


 

 

 

 

   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

ทำเนียบผู้บริหาร  

   

รายงานประจำเดือน  

   

ITA  

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   

ระบบงาน Health  

   
© ALLROUNDER